Novost

Natječaj za zapošljavanje

14.12.2022 13:02 Natječaji

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje

I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Voditelj projekta za potrebe provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“, financiranog iz Europskog fonda za  regionalni razvoj, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.01.1.1.04.0092.

 

a) Opis poslova:

Voditelj projekta će biti zadužen za administrativno vođenje (izvještavanje, prikupljanje i upravljanje dokumentacijom,  organizacija i praćenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti, komunikaciju s Posredničkim tijelima razine 1 i 2 - dalje: PT 1 i PT 2) i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom.

b) Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do završetka projekta, a najduže do 20. srpnja 2023. godine, s punim  radnim vremenom, uz probni rad od tri mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

 • životopis            
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iskustva rada (minimalnih zahtjeva i eventualno radi prednosti pri zapošljavanju).

c) Kandidati trebaju ispunjavati:

Minimalne zahtjeve za stručnim kvalifikacijama i vještinama:

 • visoka/viša stručna sprema 
 • 6 mjeseci iskustva rada u provedbi projekata financiranih iz EU fondova
 • dobre komunikacijske vještine
 • sposobnost rada u timu
 • poznavanje rada na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

d) Prednost pri zapošljavanju ostvarit će kandidati koji:

 • imaju iskustvo u provedbi postupka javne i jednostavne nabave
 • imaju iskustvo u provedbi projekata u kojima je SAFU PT 2

 

II.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti  spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

III. Rok za prijavu: 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

IV. Kandidati koji su zadovoljili minimalne kriterije, bit će pozvani na testiranje iz područja upravljanja projektnim ciklusom u provedbi EU financiranih projekata.  Kandidati koji ostvare manje od 50% bodova, neće se uzeti u daljnje ocjenjivanje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac

S naznakom:

                Za natječaj:   Voditelj projekta za potrebe provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“

                              

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u zakonskom roku. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj može biti poništen, u cijelosti ili djelomično.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Veleučilište u Karlovcu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.